Domů Projekt Realizační tým
Realizační tým PDF Tisk Email

Realizační tým:

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA – odborný garant projektu (psycholog, pedagog)

Vystudoval obory psychologie na FF UK a pedagogika na PedF UK, absolvoval doktorandské studium psychologie na FF MU v Brně. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou vývojových a psychických poruch a výchovného poradenství. Působí na psychiatrické klinice 1. LF UK a přednáší na Policejní akademii ČR, vede poradenský a terapeutický program v o. s. Hyperaktivita. Publikoval celou řadu odborných prací z oboru psychologie a psychiatrie v České republice i zahraničí.

Mgr. Terezie Pemová – manažerka projektu (sociální pracovnice)

Vystudovala obor sociální práce na FF UK. Zabývá se problematikou sociální práce s rodinou a terénní sociální práce, vede kurzy komunikace pro pedagogy, sociální pracovníky a další pomáhající. Pracuje jako vedoucí sekretariátu a projektová manažerka v o.s. Hyperaktivita a učí na středních a vyšších odborných školách v Praze. Pracovala jako mentorka v mezinárodních projektech podporovaných Open Society Institute New York.

 

Mgr. Ivana Plšková – regionální koordinátorka projektu (sociální pedagožka)

Absolventka oboru Sociální pedagogika Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se problematice vzdělávání dospělých, rekvalifikací a rozvoje lidských zdrojů. Pracovala jako vedoucí krajského střediska pro JMK projektu Návrat do práce I. v JMK, který byl realizován z prostředků EU. Nyní je regionální koordinátorkou projektu „Budujeme firemní školky v JMK“.

Pavla Hankeová – administrativní asistentka

Vystudovala střední ekonomickou školu. Několik let pracovala na různých administrativních pozicích v zahraničí, poté jako sekretářka v několika nadnárodních společnostech v České republice. V současné době je na mateřské dovolené a v našem sdružení vypomáhá jako administrativní asistentka.

Externí lektoři:

Gergičová Hana, DiS.

Vystudovala Vyšší odbornou školu informačních služeb v Praze v oboru Informační management. Nyní dokončuje studium na Pedagogické fakultě UK v oboru Pedagogika -  rodinná výchova. Pracuje jako středoškolská pedagožka na Církevní zdravotnické škole v Praze. S občanským sdružením Hyperaktivita spolupracuje externě, věnuje se problematice sociálních služeb pro rodiny předškolních dětí.

Mgr. Kubena Martin

Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V současné době vykonává praxi jako exekutorský koncipient. Mimo svoji praxi spolupracuje externě s občanským sdružením Hyperaktivita jako právní poradce. Zúčastnil se konference „Evropa přátelská dětem“ pořádané v rámci předsednictví České republiky v radě Evropské unie.

Ing. Polák Vojtěch

Vystudoval VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Studoval na Sydney College of Business and Information Technology. V současné době působí jako specialista controllingu/ analýza zisku v Import Volkswagen Group, s.r.o. a externě vyučuje na VŠE v Praze. Pracuje na tvorbě rozvojové strategie občanského sdružení Hyperaktivita, na finanční analýze sdružení, provádí výzkum trhu v oblasti firemních školek.

Bc. Prchalová Hana

Absolventka oboru Sociální pedagogika Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V neziskovém sektoru pracuje devět let (pracovník pro styk s veřejností, fundraiser, koordinátorka projektů zaměřených na sociální oblast a vzdělávání zaměstnanců). V současné době působí v Neziskovky.cz, o.p.s., pracuje pro Nadaci Auxilia, vede semináře o fundraisingu na VŠE, konzultuje fundraisingové a CSR strategie. Je členkou Aliance lektorů a konzultantů Neziskovky.cz, komise Siemens Fondu pomoci.

Srpová Monika

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně se zaměřením na učitelství v mateřských školkách. Déle jak 21 let pracovala jako učitelka v mateřské školce se specializací na logopedickou péči.  S občanským sdružením Hyperaktivita spolupracuje externě jako metodička pro oblast předškolního vzdělávání.

Ing. Šafránek Jiří - firemní konzultant RHK Brno - koordinátor vzdělávacích aktivit

Vystudoval VŠZ – LF Brno obor stavebně – ekonomický (Mendlova univerzita v Brně), absolvoval manažerské PGS ŘP na VUT v Brně, absolvoval CK andragogiky na UK v Praze a CK pro poradce C3 – GROWTH (CI). Působí na Regionální hospodářské komoře Brno jako firemní konzultant. Dlouhodobě poskytuje podporu pro malé a střední firmy (MSP) a velké firmy (členské i nečlenské), vede kurzy a specializované semináře, zajišťuje komplexní firemní poradenství a konzultace (i v oblasti podpor v rámci OP a ROP financovaných ze SF EU, ostatních fondů a SR). Zajišťuje dotační audit, zpracování finančních analýz včetně ratingu finančního zdraví (TRIM) a poradenství v oblasti alternativního financování firem. Dále spolupracuje jako partner Hyperaktivity o.s. (leader) v projektu „Budujeme firemní školky v JMK“.

Mgr. Žebrakovská Marcela

Absolventka FF UK obor Angličtina-čeština. Dlouhodobě pobývala v zahraničí - Velká Británie, USA, Japonsko. Školí v oblasti mezikulturních komunikačních dovedností, výučuje češtinu pro cizince. Je zakladatelkou agentury Cosscultural Communication, vede Workshopy Living and Working in ČR a Living and Studing in ČR. Pořádá semináře interaktivní genderové komunikace. Má dlouholeté zkušenosti s péčí o děti a vzděláváním dětí s hyperaktivitou v zahraničí.