Domů Pro média
Pro média (tisková zpráva) PDF Tisk Email

 

Pro média

Snaha sladit rodinný a profesní život je aktuální pro mnoho rodičů dětí předškolního věku. V současné demografické situaci je však pro mnohé z nich obtížné najít volné místo ve školce, což zásadně komplikuje možnost jejich návratu do práce.

 

Aktuální demografická situace

 

Mezi školními roky 00/01 - 06/07 došlo k poklesu počtů MŠ v ČR o 36%, přitom je pokles doprovázen nárůstem průměrného počtu dětí v jedné školce z 50 dětí na 60 dětí. Přestože od roku 2001 do roku 2006 došlo k 19% nárůstu počtu narozených dětí v Jihomoravském kraji, počet míst ve školkách zůstává v podstatě totožný. Toto vyplývá z mnoha faktorů: pro školky nejsou budovy (MŠ byly zrušeny a budovy slouží k jiným účelům) a dále došlo ke změnám financování. Do roku 2000 byly výdaje hrazeny z rozpočtu MŠMT, poté přešlo postupně financování na kraje, od roku 2003 jsou výdaje hrazeny výhradně z rozpočtu obcí.

V JMK je nyní 39.505 dětí věku od 3-6 let, přitom v roce 06/07 jen 31.466 z nich navštěvovalo MŠ. Nelze jednoznačně určit kolik dětí MŠ nenavštěvuje, protože rodiče nemají zájem, jedná se tedy o 20,34% dětí jejichž rodiče mohou mít závažný problém s jejich umístěním do předškolního zařízení a tudíž zásadně ztížený návrat na trh práce.

Nedostatek kapacity veřejných školek vedl k tomu, že tato zařízení často přijímají jen děti matek, které jsou zaměstnané. Ty se ovšem dostávají do bludného kruhu, protože sehnat si místo, pokud nemají zajištěnou péči o děti, je velmi obtížné. Budování a provozování  firemních zařízení, se proto ukazuje jako jedno nejefektivnějších řešení podpory návratu rodičů malých dětí na trh práce. Vzhledem k složitosti a roztříštěnosti problematiky předškolní péče o děti by veřejná podpora měla směřovat k vytváření podmínek, které pomohou zaměstnavatelům zdolat tyto komplikace a umožní jim zavádět konkrétní opatření pomoci zaměstnancům/kyním rodičům.

 

Aktuální právní situace

 

Palčivost tohoto problému si uvědomují i zaměstnavatelé a snaží se realizací konkrétních opatření podpořit rodiče v jejich snažení o sladění rodinných a profesních rolí. Po dlouhém období nezájmu státu o podporu firemních předškolních zařízení (provozní a personální nároky takřka znemožňovaly zaměstnavatelům aktivity v této oblasti), změnilo významně MPSV svůj přístup. Loni vytvořilo tzv. Prorodinný balíček, který obsahuje i konkrétní opatření, které mají usnadnit zaměstnavatelům systematickou pomoc a podporu rodičům/zaměstnancům s dětmi, bohužel však zatím nebyl schválen.

V současné době je možno provozovat obdobná zařízení péče o předškolní děti dle 3 různých právních režimů (jesle – zákon o zdraví lidu, denní centra – živnostenský zákon, školky – školský zákon), kterým odpovídají i různé hygienické a provozní normy. Většinu firem hned v prvopočátku odradí složitost dané problematiky, vysoké nároky v oblasti provozních a hygienických norem, nejistota financování těchto aktivit a nedostatek ucelených informací a poradenství potřebných pro vytvoření plánu zřízení těchto zařízení. Firemní zařízení nemusí být budovány jen firmami, které většinově zaměstnávají ženy, ale mohou se do něj zapojit všichni zaměstnavatelé, které zaměstnávají zaměstnance v generaci rodičů předškolních dětí.

 

Význam a postavení firemních zařízení péče o předškolní děti

 

Vybudování a provoz firemního zařízení péče o předškolní děti zaměstnanců je dlouhodobou investicí zaměstnavatele s pomalou návratností vložených finančních prostředků. Vyžaduje podrobnou analýzu situace ve firmě s ohledem na strategii rozvoje lidských zdrojů, zmapování očekávání zaměstnanců, volbu vhodného typu zařízení a pro rodiče dostatečně kvalitní způsob provozu tohoto zařízení. Zároveň musí mít zaměstnavatel vždy na paměti, že buduje zařízení pro děti, jehož úspěšnost a využití zaměstnanci je dáno jen a jen jeho kvalitou ve vztahu k péči o děti. Z tohoto důvodu by vždy firemní zařízení péče o předškolní děti mělo splňovat následující základní kritéria:

 

 • kvalitní zázemí a vybavení zařízení
 • provozní podmínky přizpůsobené potřebám dětí, zaměstnanců a zaměstnavatele
 • odborně způsobilý personál
 • kvalitní vzdělávací program
 • Výhody firemních zařízení pro zaměstnavatele:
 • možnost pružněji zorganizovat pracovní dobu zaměstnanců, aniž by to narušovalo jejich rodičovské povinnosti
 • výhoda oproti konkurentům při výběru potenciálních zaměstnanců
 • doplňková činnost v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • vyšší identifikaci zaměstnanců s firmou a firemní loajalita
 • nižší náklady na opakované výběry a zaškolování personálu
 • daňové zvýhodnění
 • sociálně odpovědné chování firmy

 

Výhody firemních zařízení pro zaměstnance:

 

 • možnost návratu na trh práce i v případě, že rodič pečuje o dítě
 • pružná provozní době odpovídající pracovnímu rytmu firmy/zaměstnanců
 • vzdálenost školky a místa výkonu práce (šetří čas při příchodu a odchodu ze školky, možno operativně řešit případné problémy, apod.)
 • větší motivace ke kvalitní práci a identifikace se zaměstnavatelem

 

Význam firemních služeb pro zaměstnané rodiče bychom neměli redukovat pouze na jakési „hlídárny“, kam jsou děti umisťovány proto, aby rodiče mohli chodit do zaměstnání. Předškolní zařízení jsou nejnižším, ale velice důležitým článkem celého vzdělávacího systému. Smyslem docházky dětí do těchto zařízení je podpořit jejich komplexní osobnostní rozvoj, pomoci jim osvojit si dovednosti v oblasti motorické, řečové, kognitivní i emoční a sociální. Tato skutečnost se odráží i ve vzrůstajícím zájmu rodičů o kvalitní nabídku služeb předškolní výchovy. To vše vyžaduje odborné znalosti, které většina zaměstnavatelů nemá. I v případě, kdy si zaměstnavatel objedná služby u dodavatele, je potřeba mít alespoň základní představu o této problematice, pro stanovení kvalitních kriterií pro výběr realizátora.

V neposlední řadě je důležité reflektovat, že zaměstnavatelé jsou stále důležitějšími partnery veřejné správy při vytváření sociální infrastruktury. Sociálně odpovědné chování firem, mezi které lze podporu rodičů/zaměstnanců zařadit,  zvyšuje jejich konkurenceschopnost i jejich pozitivní obraz na veřejnosti.

 

Smysl a cíle projektu „Budujeme firemní školky v JMK“

 

Smyslem celého projektu je předat zaměstnavatelům prostřednictvím vzdělávacích seminářů a individuálních konzultací know how v této oblasti a podnítit je k vlastním iniciativním aktivitám, které budou vycházet z jejich individuálních potřeb a možností, potřeb jejich zaměstnanců a to vše v souladu s potřebami a zájmy dětí, pro které budou tyto služby určeny. Tato opatření by měla mít charakter komplexnosti a provázanosti, budou vycházet z podrobné analýzy potřeb zaměstnanců i možností jednotlivých zaměstnavatelů a neměla být izolovanými a nahodilými činnostmi. Důležitým faktorem jejich úspěšnosti je nejen jejich pečlivá příprava a plánování, ale rovněž tak prezentace jednotlivých aktivit uvnitř firmy (zaměstnancům, vedení firmy, odborům), což je nezbytným předpokladem následné úspěšné realizace. Průběžná a otevřená komunikace dovnitř firmy také zabrání případné řevnivosti mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců (bezdětní zaměstnanci/kyně versus zaměstnanci/kyně s dětmi, zaměstnanci/kyně s mladšími dětmi versus zaměstnanci/kyně se staršími dětmi, zaměstnanci/kyně centrálních pracovišť versus zaměstnanci/kyně pracující na pobočkách) a umožní hledat alternativy podpory i těmto skupinám (např. příspěvek na hlídání dětí v komerčních službách pro zaměstnance/kyně v menších pobočkách).

V rámci projektu bude realizována série seminářů pro zaměstnavatele (celkem seminářů může využít až 50 firem). Z účastníků vzdělávacích seminářů budou realizačním týmem vytipovány firmy, které mají nejreálnější představu o realizaci firemního zařízení pro předškolní děti. Tyto firmy (až 12 firem) budou moc následně využít individuálních odborných konzultací (právník ekonom, personalista, daňový expert, pedagog), které jim pomohou vytvořit plán konkrétních činností nezbytných pro vybudování a provoz zařízení péče o předškolní děti. V rámci projektu bude rovněž realizována osvětová a informační kampaň (prostřednictvím specializovaného webového portálu a pravidelného předávání informací tisku) pro zaměstnavatele i širší veřejnost o možnostech firemní podpory rodičovství, zřizování a provozování firemních zařízení předškolní péče a souvisejících tématech.

Projekt bude realizován v následujících 22 měsících ve spolupráci s regionální hospodářskou komorou Brno. Je určen firmám, které mají své provozovny na území Jihomoravského kraje, tato podmínka je zároveň jedinými omezeními pro zájemce z řad zaměstnavatelů (tzn. vstupní kriteria nezjišťují velikost podniku, obrat, oblast podnikání, atp.). Za důležité považujeme skutečnost, že projekt nebude sloužit pouze jedné firmě, ale pomůže přímo až 50 firmám zapojených do vzdělávacích a konzultačních aktivit a dalším osobám v rámci osvětových a informačních aktivit.

Projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.